Medlemskabsbetingelser

Betingelser for medlemskab i OpenAirFit


§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til OpenAirFit. Det er medlemmets ansvar, at OpenAirFit til hver en tid har medlemmet korrekte kontaktoplysninger.§2. Medlemskort: OpenAirFit kræver intet medlemskort. Alle holdtilmedlinger sker via mobil app. 


§3. Varighed:  PBS/Betalingskort-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 8. 


§4. Betaling: Ved oprettelse af et PBS/Betalingskort

medlemskab tilmeldes aftalen PBS/Farpay/Nets, og der betales kontant for startpakken og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto/kort i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis OpenAirFit er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter OpenAirFit’s gældende takster. Medlemskaber der betales via betalingsservice pålægges månedligt opkrævningsgebyr.


Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som OpenAirFit betaler for medlemmets adgang til motionsredkaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.


§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et PBS/Betalingskort-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har OpenAirFit ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og OpenAirFit forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Adgang til hold spærres, indtil betaling af OpenAirFit’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at træne på hold indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.


§6. Prisændringer: OpenAirFit er beretiget til at ændre priser med 60 dages varsel. 


§7. Beroperioder: Medlemskabet kan sættes gratis i bero 5 uger om året. Hvis medlemmet ønsker mere bero kan dette gøres ved at betale et gebyr efter OpenAirFit’s gældende takster, dog i en maksimal periode af tre måneder. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centeret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra centeret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.


§8. Opsigelse af medlemskaber: PBS/Betalingskort medlemskaber kan til en hver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. 6 måneders aftaler opsiges efter samme regler og kan tidligst opsiges efter 5 måneder. Opsigelsen skal meldes skriftligt. 

§9. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§10. Helbredstilstand og personskader: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos OpenAirFit. OpenAirFit tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.


§11. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalte træning med personlig træner, skal der meddeles afbud senest tre timer før starttidspunkt. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller ikke kommer til holdtræning, 2) ikke melder afbud senest tre timer før holdestart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af OpenAirFit, eller 3) ikke melder afbud til træning med en personlig træner til tiden, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et PBS/Betalingskort-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. 


§12 OpenAirFit’s opsigelse af medlemmer: OpenAirFit kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af OpenAir’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. 


§13. Ændring af medlemsbetingelser: OpenAirFit kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlig ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.